Statut, zakoni i podzakonski propisi

Statut

Statut učeničkog doma Dora Pejačević

Zakoni

Zakon o radu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnici, poslovnici i etički kodeks

Pravilnik o načinu raspodjele vlastitih sredstava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave

Pravilnik o radu

Pravilnik o video nadzoru i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja 2019 g.

Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća

Pavilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Etički kodeks

Odluke

Odluka o stavljanju van snage Procedure o korištenju službenog automobila Doma

COVID – Odluka ravnateljice

Odluka o visini naknade za vanjske korisnike

Odluka o visini uplate novčanih sredstava za slobodne aktivnosti i osiguranja za učenice

Odluka o visini uplate novčanih sredstava za vrijeme opravdanog izbivanja iz doma

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2019./2020.

Odluka o elementima vrednovanja kandidata za zapošljavanje

Odluka o elementima vrednovanja kandidata za zapošljavanje – 2. dio

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Ostali podzakonski propisi

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Uredba o uredskom poslovanju